Members

Professor. Makoto Iwata 

 

D1 : Zhen Zhang

 

M2 : Satoshi Inoue

 

M1 : Shuhei Okano

 

M1 : Minetaka Onoi

 

M1 : Takuya Kakehi

 

M1 : Yudai Furuta

 

B4 : Ryuichi Takahashi

 

B4 : Makito Nino

 

B4 : Tatsuya Watanabe

 

B4 : Yamato Hamada

 

B3 : Riku Uemoto

 

B3 : Kazuki Hakariya

 

B3 : Takumi Matsusaka

 

B3 : Hakuma  Sakaguchi

 

B3 : Yuto  Yoshioka