Members

Professor. Makoto Iwata 

 

D2 : Zhen Zhang

 

D1 : Valeeprakhon Tamnuwat

 

M2 : Shuhei Okano

 

M2 : Minetaka Onoi

 

M2 : Takuya Kakehi

 

M2 : Yudai Furuta

 

M1 : Ryuichi Takahashi

 

B4 : Riku Uemoto

 

B4 : Hakuma  Sakaguchi

 

B4 : Kazuki Hakariya

 

B4 : Takumi Matsusaka

 

B3 : Kazuki Ichinoki

 

B3 : Kensho Okamura 

 

B3 : Keisuke Shiiba 

 

B3 : Takumi Yamashita

 

B3 : Riki Ishibashi

 

B3 : Masatoshi Ito